Statuten

van het Bentheimer Kammerchor e.V.

§ 1 Naam en vestigingsplaats van de vereniging

De vereniging draagt de naam “Bentheimer Kammerchor e.V.”, is gevestigd in Bad Bentheim.

§ 2 Doel van de vereniging

De vereniging heeft tot doel het beoefenen van de koorzang.
Om dit doel te bereiken houdt het koor regelmatig koorrepetities en organiseert concerten.
De vereniging streeft uitsluitend het algemeen nut beogende doelen na.
Zij is onbaatzuchtig en streeft niet naar winstbejag. De middelen van de vereniging mogen slechts aangewend worden voor de doelen die in deze statuten omschreven zijn. Het bereiken van het doel van de vereniging geschiedt zonder bevoordeling van enigepolitieke of confessionele richting.

§ 3 Leden

De vereniging bestaat uit actieve en ondersteunende leden.
Actief lid kan iedereen zijn die kan zingen. Ondersteunend lid kan iedere natuurlijke of rechtspersoon zijn, die het doel van de vereniging ondersteunt zonder zelf te zingen.
Lid wordt men door verplichte ondertekening van een inschrijfformulier. Over de toelating beslist het bestuur.

§ 4 Beëindiging van het lidmaatschap

Het lidmaatschap eindigt
a) door opzegging,
b) door overlijden,
c) door uitsluiting.

Opzegging geschiedt schriftelijk bij het bestuur met inachtneming van een opzeggingstermijn van drie maanden voor het einde van het kalenderjaar. Tot die tijd is het lid gehouden de lidmaatschapsbijdrage te voldoen.

Bij overlijden vervalt de opzeggingstermijn.

Wanneer een lid de belangen van de vereniging ernstig geschaad heeft, kan hij met onmiddellijke ingang door het bestuur van het lidmaatschap uitgesloten worden. Alvorens zulk een besluit genomen wordt, krijgt het lid een passende tijd en gelegenheid om zich te verdedigen. Een uitsluitingsbesluit dient met redenen omkleed te zijn en per aangetekende brief aan het lid meegedeeld te worden. Tegen het besluit kan het lid in beroep gaan bij de ledenvergadering. Het beroep moet binnen een maand bij het bestuur ingesteld worden. De ledenvergadering,die over het beroep beslist, dient binnen twee maanden bijeengeroepen te worden. Maakt een lid geen gebruik van zijn recht op beroep, dan is uitsluiting definitief en is een gerechtelijke aanvechting van de uitsluiting niet meer mogelijk.

§ 5 Plichten van de leden

Leden moeten de doelstellingen van de vereniging ondersteunen. De actieve leden zijn bovendien verplicht de repetities regelmatig te bezoeken. De leden moeten hun financiële verplichtingen jegens de vereniging tijdig nakomen.

§ 6 Besteding van financiën

Lidmaatschapsbijdragen en schenkingen worden slechts aangewend voor de in deze statuten genoemde doelen.
De vereniging begunstigt geen personen door uitgaven die niet aan het doel van de vereniging beantwoorden, of door onevenredig hoge vergoedingen. De leden verkrijgen uit hoofde van hun lidmaatschap geen winstaandeel of andere uitkeringen uit de middelen van de vereniging.

§ 7 Verenigingsinstellingen

De vereniging kent
a) De ledenvergadering,
b) Het bestuur.

§ 8 De ledenvergadering

De ledenvergadering wordt tenminste eenmaal per jaar in het eerste kwartaal van het jaar door het bestuur bijeengeroepen; bovendien wordt zij bijeengeroepen wanneer minstens een derde van de leden dit vraagt.
Een ledenvergadering wordt veertien dagen van tevorenonder opgave van de agenda uitgeschreven. Een aldus bijeengeroepen ledenvergadering is gerechtigd tot het nemen van besluiten, onafhankelijk van het aantal aanwezige leden.
De ledenvergadering wordt door de eerste voorzitter of door zijn plaatsvervanger geleid. Alle besluiten worden met enkelvoudige meerderheid van stemmen genomen, met uitzondering van het besluit tot opheffing van de vereniging. Stemgerechtigd zijn alle actieve leden. De besluiten worden door de secretaris in de notulen opgenomen. Bij staking van de stemmen wordt het voorstel geacht te zijn afgewezen.
De ledenvergadering is bevoegd te besluiten over
a) Vaststelling, wijziging en interpretatie van de statuten,
b) Aanvaarding van het jaarverslag en de jaarafrekening van het bestuur,
c) Verkiezing van het bestuur,
d) Verkiezing van twee leden voor de kascommissie voor de duur van twee jaren,
e) Vaststelling van de lidmaatschapsbijdrage,
f) Goedkeuring van de jaarrekening en de decharge van het bestuur,
g) De opheffing van de vereniging,
h) Een beroep zoals genoemd in artikel 4 van deze stuten,
i) Aanvaarding van het verslag van de dirigent.

Elk lid heeft het recht agendapunten in te brengen. Deze dienen acht dagen voor de ledenvergadering schriftelijk en met redenen omkleed bij het bestuur ingediend te worden.

§ 9 Der Vorstand

Het bestuur bestaat uit
a) Het dagelijks bestuur,
b) Vier toegevoegde leden (vertegenwoordigers van elk van de vier zangstemmen),
c) De dirigent (met adviserende stem).
Tot het dagelijks bestuur behoren:
a) De voorzitter,
b) De vicevoorzitter,
c) De secretaris,
d) De penningmeester.

Het dagelijks bestuur (DB) is bestuur in de zin van § 26 van het (Duitse) Burgerlijk Wetboek. Het wordt vertegenwoordigd door de voorzitter of diens plaatsvervanger samen met een ander lid van het DB.
Het DB wordt voor twee jaren gekozen. Het bestuur neemt zijn besluiten in bestuursvergaderingen, die door de voorzitter of vicevoorzitter schriftelijk of mondeling worden belegd.
Besluiten van het bestuur worden schriftelijk vastgelegd en door de voorzitter of vicevoorzitter en de secretaris ondertekend.

§ 10 Het boekjaar

Het boekjaar van de vereniging is het kalenderjaar.

§ 11 Opheffing van de vereniging

Tot opheffing van de vereniging kan slechts de ledenvergadering besluiten, met instemming van drie kwart van het aantal aanwezige leden. Tenzij de ledenvergadering anders besluit, zijn de voorzitter en de vicevoorzitter samen de bevoegde vereffenaars.
Bij opheffing van de vereniging of bij het wegvallen van het doel vervalt het vermogen van de vereniging aan de stad Bad Bentheim onder voorwaarde dit direct en uitsluitend aan de bervordering van de koormuziek ten goede te laten komen.

 

Bad Bentheim, (w.g.) 8 juni 1982

 

Vertaling september 2018
Aan deze vertaling kunnen geen rechten worden ontleend; de Duitse versie is rechtsgeldig.